Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
NIP: 599 26 76 386
Nr konta: 08 8363 0004 0003 3457 2000 0001

FreD – program wczesnej interwencji kierowany do młodych ludzi

FreD to program wczesnej interwencji adresowany do młodych osób po raz pierwszy zanotowanych przez policję w związku z narkotykami, opracowany w Niemczech i realizowany od 2000 roku. W roku 2014 zaczęliśmy realizację programu na terenie Gorzowa, m.in. przeszkoliliśmy przedstawicieli instytucji, które będą współpracowały z realizatorami. W projekcie weźmie udział grupa młodych ludzi mających za sobą pierwsze kontakty z narkotykami. Krótka interwencja jest alternatywą dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Ma charakter jednorazowy i składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych.

Grupa docelowa działań to młodzież w wieku 14 - 21 lat, używająca narkotyki (z wyłączeniem heroiny) i alkohol eksperymentalnie lub problemowo, skierowana przez placówki (szkoły), instytucje, (policja, sąd), rodziców.

Program składa się z dwóch działań:
  1. W ramach programu kluczowe jest budowanie odpowiednich struktur współpracy z instytucjami, do których trafiają młodzi ludzie po eksperymentach z narkotykami i alkoholem – szkołami, policją, kuratorami. Zadania partnerów to dotarcie do młodych użytkowników narkotyków, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania, kierowanie ich do programu. Współpraca będzie się opierała na zaangażowaniu partnerów w planowanie projektu, unikaniu sporów filozoficznych, jasnym określeniu zadań wszystkich partnerów w projekcie, korzystaniu z wcześniejszych doświadczeń, wyznaczeniu osób kierujących, cyklicznych spotkaniach partnerów, uzgodnieniach w formie pisemnej (porozumienia)
  2. Działania skierowane do młodych ludzi, u których odnotowano związki z narkotykami. Wczesna interwencja pełni rolą chroniącą i kierowana jest do osób, które same nie zwróciły się jeszcze o pomoc, ułatwia ich dotarcie do placówek pomocowych oferując niskoprogową pomoc. Ma za zadanie wzbudzenie motywacji i pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do substancji psychoaktywnych
Procedura interwencji szkolnej: Warunki udziału w programie:

Realizatorzy programu ukończyli szkolenie obejmujące m.in. podstawy dialogu motywującego oraz ćwiczenie umiejętności realizacji programu (zorganizowane przez KBPN). Miejscem realizacji programu będzie placówka niezależna od instytucji kierującej. Liczebność grupy uczestników będzie wynosić od 6-12 osób. Optymalna liczba uczestników wynosi 6-8 osób.

Program zajęć jest realizowany zgodnie z podręcznikiem i scenariuszami zajęć, w odpowiedniej kolejności, przez około miesiąc od zgłoszenia. Obejmuje indywidualną rozmowę motywującą oraz indywidualne podsumowanie udziału w projekcie oraz grupowe spotkania obejmujące 8 - 10 godzin w kilku sesjach.

Program FreD jest programem interaktywnym. Zastosowane w nim ćwiczenia mają na celu aktywną interakcję pomiędzy uczestnikami i prowadzącym. Opiera się na szukaniu tego, co możliwe i pozytywne a nie koncentrowaniu się na błędach. Dialog Motywujący jest skoncentrowany na kliencie, polega na zwiększaniu wewnętrznej motywacji do zmiany, poprzez analizę i rozwiązywanie dylematów.

Więcej informacji na temat programu „FreD”: