Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim
NIP: 599 26 76 386
Nr konta: 08 8363 0004 0003 3457 2000 0001

Żywa Biblioteka na 22 Przystanku Woodstock

TZN Gorzów

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim włącza się w realizację światowego projektu „Human Library”, realizowanego w Polsce od 16 lat pod nazwą „Żywa Biblioteka Polska”. Jest to działanie społeczne oparte na ideach wielokulturowości, równości, walki z wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i uprzedzeniami oraz poszanowania godności i praw człowieka. W ciągu minionych lat metoda rozprzestrzeniła się i jest realizowana w ponad 80 krajach na świecie.

Żywa Biblioteka Woodstock zostanie zorganizowana 14 lipca w godzinach 10.00 – 18.00 na terenie Wioski Policyjnej. Żywe Książki i Czytelnicy będą mieli do dyspozycji duży namiot i teren wokół niego.

Idea Żywej Biblioteki opiera się na przekonaniu, że najskuteczniejszą formą poznania inności jest bezpośrednie spotkanie z nią i dlatego organizujemy otwartą dla wszystkich Żywą Bibliotekę, gdzie reprezentantów grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, mniejszości narodowych, religijnych, kulturowych i seksualnych można zaprosić do rozmowy, poznać ich sposób myślenia, motywację.

Żywa Biblioteka jest wydarzeniem, a nie miejscem. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z katalogiem dostępnych tytułów Książek - ludzi reprezentujących grupy, które są nieakceptowane, stereotypizowane lub wykluczane ze społeczeństwa ze względu na swoją inność. Żywe Książki to m.in. trzeźwy alkoholik, narkoman, dorosłe dziecko alkoholika, osoba bezdomna, osoba współuzależniona, gej, lesbijka, ksiądz, katolik, protestantka, prawosławny, Żyd, Rom, imigrant, weganka, osoba niepełnosprawna. Każda Książka może zostać wypożyczona na pół godziny, podczas której prowadzi rozmowę z Czytelnikiem. Wypożyczenia są realizowane przy użyciu kart bibliotecznych oraz katalogu.

Program Plusy i minusy – profilaktyka uniwersalna dotycząca zagrożeń uzależnieniem od Internetu.

TZN Gorzów

Adresatami projektu są dzieci z klas III i V szkoły podstawowej oraz młodzież klas I i III gimnazjum a także ich rodzice, opiekunowie i wychowawcy Zajęcia są dopasowane do wieku odbiorców. Każda z klas uczestniczy w cyklu 3 lekcji zrealizowanych w ciągu jednego dnia. Aktywne metody prowadzenia zajęć, które są wykorzystywane podczas zajęć to praca w małych grupach, dyskusje, rozwiązywanie zadań, gry, prezentacje i ćwiczenia. Zachęcamy uczniów do przeprowadzenia samodiagnozy dotyczącej problemowego korzystania z sieci.

Kolejnym elementem programu jest spotkanie naszego specjalisty z rodzicami uczniów biorących udział w projekcie. Podczas spotkania rodzice otrzymują informacje o wpływie szkodliwego korzystania z sieci na ograniczenie kompetencji psychologicznych i zubożanie życia społecznego, granicach pomiędzy normą a patologią, zasadach bezpieczeństwa, które pozwalają na zdroworozsądkowe korzystanie z cyberprzestrzeni oraz możliwości kontroli rodzicielskiej.

Organizujemy też warsztat umiejętności dla nauczycieli, podczas którego nauczą się oni, jak rozpoznawać symptomy cyberuzależnienia, jak rozmawiać na ten temat z uczniami i rodzicami, jak modyfikować szkolny program profilaktyczny.

FreD – program wczesnej interwencji kierowany do młodych ludzi

FreD Goes Net

PTZN Oddział w Gorzowie realizuje program wczesnej interwencji FreD adresowany do młodych osób eksperymentujących narkotykami, zwłaszcza po raz pierwszy zanotowanych przez policję. Uczestników do programu można zgłaszać telefonicznie – 507 527 687

Program jest realizowany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz środków Własnych OT PTZN. Więcej informacji na temat programu „FreD” w zakładce Projekty lub na facebook-u.

Program "Wielka sztuka małych ludzi"

Wielka sztuka małych ludzi

W roku 2015 realizujemy program „Wielka sztuka małych ludzi” kierowany do podopiecznych placówek wsparcia z terenu Gorzowa.

Prezentowany przez nas program profilaktyczno - rozwojowy przedstawia alternatywne do destrukcyjnych działań (zwłaszcza sięgania po substancje psychoaktywne), formy spędzania czasu wolnego; koncentruje się wokół twórczego rozwijania osobowości ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań dzieci i młodzieży. Zakres poszczególnych modułów koresponduje z pasjami dzieci i młodzieży, a jednocześnie ma na celu przekazywanie treści dotyczących profilaktyki uzależnień.

Nie włączamy do projektu zajęć związanych z komputerem i Internetem, gdyż zbyt wielu nastolatków jest nadmiernie zainteresowanych taka formą spędzania wolnego czasu. Poziom zagrożenia uzależnieniami niechemicznymi (m.in. od Internetu) jest tak wysoki, że w naszych działaniach staramy się raczej odciągać od komputera, niż do niego zapraszać.

Warsztaty teatralno - kabaretowe, plastyczne, modelarskie i fotograficzne koncentrują się wokół głównego celu, jakim jest uświadomienie własnego potencjału poszczególnych uczestników oraz umiejętności działania w grupie, co ma być inspiracją do poszukiwania alternatywy dla uzależnień. Z pewnością dzięki realizacji określonych założeń zawartych w poszczególnych modułach nastąpi możliwość kształtowania wzorców zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny dla młodych ludzi. Ponadto twórcza działalność dzieci i młodzieży pozwoli budować im udane relacje z innymi osobami, co jest przyczynkiem do minimalizowania nieprzystosowania społecznego, jak również przeciwdziałania zaburzeniom emocjonalnym.

Zapraszamy placówki wsparcia, zwłaszcza świetlice działające w Gorzowie, do współpracy i uczestnictwa w proponowanych przez nas zajęciach.

Warsztaty fotograficzne odbywają się w soboty (1 raz w miesiącu – w ustalonym z instruktorem terminie)

Warsztaty plastyczne - wtorki w godz. 18.00 – 20.00. Najbliższe zajęcia (kwiecień) będą poświęcone papierowej wiklinie.

Warsztaty modelarskie - wtorki w godz. 18.00 – 20.00. Podczas zajęć uczestnicy budują proste roboty – zaś w dalszych planach mamy konstruowanie drona.

Warsztaty teatralno – kabaretowe odbywają się w piątki w godz. 18.00 – 20.00

Podczas zajęć przygotowujemy uczestników do udziału w różnych konkursach, przeglądach itp.

Najważniejszym punktem programu jest udział w Festiwalu Radosnych Serc w Bydgoszczy. Jest to największy w Polsce przegląd twórczości podopiecznych placówek wsparcia. Do połowy maja przygotujemy dzieci i młodzież do udziału w kategoriach konkursowych: muzyka, taniec, plastyka, fotografia, mała forma sceniczna. Osoby zakwalifikowane pojadą do Bydgoszczy na imprezę, która odbędzie się w dniach 28 – 29 sierpnia.

Zainteresowanych opiekunów placówek prosimy o kontakt: biuro@tzngorzow.com

Załącznik: